Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Webwinkel: RoyalEssences.nl, een online platform waarop parfumproducten worden verkocht.
b) Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Webwinkel en een bestelling plaatst.
c) Product(en): de parfumproducten die worden aangeboden en verkocht in de Webwinkel.
d) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Webwinkel en de Klant met betrekking tot de aankoop van Producten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de Webwinkel en de Klant.

2.2 Door gebruik te maken van de Webwinkel en het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Webwinkel en de Klant.

Artikel 3 – Aanbiedingen en bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen en prijzen op de Webwinkel zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst via de Webwinkel en de Webwinkel deze bestelling bevestigt.

3.3 De Webwinkel heeft het recht om een bestelling te weigeren of aanvullende informatie te vragen indien er redelijke vermoedens zijn van misbruik, fraude of andere onrechtmatige activiteiten.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De prijzen vermeld op de Webwinkel zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de Webwinkel.

4.3 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Webwinkel gerechtigd de bestelling te annuleren of de levering op te schorten.

Artikel 5 – Levering

5.1 De Webwinkel zal de bestelde Producten zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen.

5.2 De leveringstermijn is indicatief en geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3 De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste afleveradres. Indien de Klant een foutief adres opgeeft, is de Webwinkel niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de bestelling.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelde Producten de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste Product fysiek in bezit krijgt.

6.2 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant de Webwinkel via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

6.3 Indien de Klant de overeenkomst herroept, dient hij de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Webwinkel heeft medegedeeld, terug te sturen of te overhandigen aan de Webwinkel. De Klant is op tijd als hij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

6.4 De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Klant.

6.5 De Webwinkel zal, na ontvangst van de herroepingsverklaring en de geretourneerde Producten, binnen 14 dagen de betaalde prijs inclusief eventuele verzendkosten aan de Klant terugbetalen, mits de Producten in goede staat zijn ontvangen.

6.6 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Producten die verzegeld zijn en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 7 – Garantie

7.1 De Webwinkel staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst van kracht zijn.

7.2 Eventuele gebreken of klachten over de geleverde Producten dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan de Webwinkel te worden gemeld.

7.3 De garantieperiode voor de Producten is gelijk aan de garantie die door de fabrikant van de Producten wordt verstrekt.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van de Webwinkel voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende Producten.

8.2 De Webwinkel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9 – Klachten
9.1 Indien de Klant een klacht heeft over de dienstverlening van de Webwinkel of over de bestelde Producten, dient de Klant deze klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk kenbaar te maken aan de Webwinkel.

9.2 De Webwinkel zal binnen een redelijke termijn reageren op de klacht en naar beste vermogen proberen tot een passende oplossing te komen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Webwinkel, inclusief de inhoud en vormgeving ervan, berusten bij de Webwinkel.

10.2 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Webwinkel gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van de Webwinkel.

Artikel 11 – Privacy

11.1 De Webwinkel zal de persoonlijke gegevens van de Klant vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het uitvoeren van de bestelling en het verbeteren van de dienstverlening. De Webwinkel zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen.

11.2 De Webwinkel zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens van de Klant te beschermen tegen verlies, diefstal of ongeoorloofde toegang.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen de Webwinkel en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen de Webwinkel en de Klant zullen, indien deze niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Webwinkel is gevestigd.

Dit zijn de algemene voorwaarden van RoyalEssences.nl, geldig vanaf [datum].